Reglement lidmaatschap 01-09-2023

Allereerst bedanken wij u voor uw interesse voor het lidmaatschap. In aanvulling van onze vastgestelde statuten vind u hier de spelregels van het lidmaatschap.

1. Lidmaatschap
Met het aangaan van het lidmaatschap heeft het lid en alle op zijn/haar adres wonende personen toegang en inspraak tijdens de Algemene ledenvergadering.

2. Aanmelden
Indien men de aanmelding doet voor 1 februari wordt men lid voor het huidige contributiejaar en gaat betaling van de contributie via automatische incasso. Bij aanmelding na 1 februari kan men ook nog lid worden voor het huidige contributiejaar maar zal men de betaling zelf via bankoverschrijving moeten doen op rekeningnummer NL93INGB0005697193 T.n.v. Oranjevereniging Zuidbarge o.v.v. contributie + het jaar waarvoor men betaald. Voor het volgende contributiejaar gaat de betaling via automatische incasso.

3. Contributie
Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december en zal in de periode februari/maart middels een jaarlijkse incasso worden geïnd op het opgegeven rekeningnummer. De contributie per lidmaatschap is bij instemming op de ledenvergadering als volgt vast gesteld : € 12,50 per jaar.

4. Betaling
Indien de betaling om welke reden niet is gelukt, vervalt daarmee eveneens het recht op lidmaatschap.

5. Adreswijziging
Indien huisadres of emailadres is gewijzigd, verzoeken wij u vriendelijk dit aan onze leden administratie door te geven via [email protected]. Indien wij niet over uw correcte gegevens beschikken, bestaat de kans dat u niet op de hoogte blijft van de door ons aangeboden activiteiten.

6. Opzegging
Indien men het lidmaatschap wil beëindigen, dient men dit schriftelijk te doen voor aanvang van het nieuwe contributiejaar. De opzegging mag gericht worden aan onze ledenadministratie: [email protected] onder vermelding van uw naam en adres.